HomeHeilige JozefmariaSpreken met God12 punten over het volgende leven
Heilige Jozefmaria
Woorden van de heilige Jozefmaria

12 punten over het volgende leven

Tags: Hoop, Dood, Hemel
1 Maar wij verkondigen Gods geheimnisvolle wijsheid, het verborgen plan dat door God van alle eeuwigheid af is ontworpen, en bestemd is voor onze verheerlijking. Geen van de machten van deze wereld heeft ervan geweten. Als zij ervan geweten hadden, zouden zij de Heer der heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Hierover zegt de Schrift: Wat geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft God bereid voor wie Hem liefhebben.
1 Kor 2:7-9

2 Hij, God-met-hen, zal hun God zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen, en de dood zal niet meer bestaan; geen rouw, geen geween, geen smart zal er zijn, want al het oude is voorbij.
Apk 21: 3-4

Zij zullen zijn gelaat aanschouwen en zijn naam op hun voorhoofd dragen. Er zal geen nacht meer zijn en zij hebben geen licht meer nodig van lamp of zon, want God de Heer zal over hen lichten, en zij zullen heersen tot in alle eeuwigheid.
Apk. 22: 4-5

3 Wanneer de menselijke liefde - de liefde van hier op aarde - echt is, dan geeft zij ons om zo te zeggen een voorproefje van de goddelijke liefde. Zo krijgen wij enig vermoeden van de liefde waarvan wij bij God zullen genieten en die er in de hemel tussen ons zal bestaan, wanneer de Heer alles in allen (1 Kor. 15, 28) zal zijn. Het beginnende inzicht wat de goddelijke liefde -is, zal ons brengen tot meer begrip, edelmoedige toewijding aan elkaar.
Als Christus nu langs komt, 166

4 Wat is het nut voor de mens van al wat de aarde bevolkt, van alles waar verstand en wil naar kunnen streven? Wat is het allemaal nog waard als alles aan zijn eind komt, als alles instort, als alle rijkdom van deze aardse wereld bestaat uit stukken decor; als daarna voor altijd de eeuwigheid aanbreekt, voor altijd, voor altijd. (…)
Mensen die, als het om tijdelijke zaken gaat, zeggen ‹voor altijd›, liegen. Het 'voor altijd' is alleen waar, met een absolute waarheid, als we het tegenover God zeggen. Zo moet u uw leven leiden, met een geloof dat u zal helpen de smaak van honing, de zoetheid van de hemel te proeven als u denkt aan de eeuwigheid die wel voor altijd is.
Vrienden van God, 200

5 Waarnaar wij moeten streven is, in de hemel te komen, anders zou ons leven niet de moeite waard zijn. Om in de hemel te komen moeten wij de leer van Christus trouw volgen. En om trouw te zijn, moeten wij voortdurend vechten tegen de hindernissen die onze eeuwige zaligheid in de weg staan.
Als Christus nu langs komt, 76

6 De Heer spreekt ons vaak over de beloning die Hij met zijn dood en verrijzenis verdiend heeft. Ik ga heen om een plaats voor u te bereiden. En als Ik dan ben heengegaan en een plaats voor u heb bereid, kom Ik terug om u op te nemen bij Mij, opdat ook gij zult zijn waar Ik ben (Joh 14, 2¬3). De hemel is het doel van ons aards levenspad. Jezus is ons voorgegaan en wacht daar onze komst af, in gezelschap van Maria en Jozef —die ik zozeer vereer—, van de engelen en de heiligen.
Vrienden van God, 220

7 Steun op het moment van de bekoring op de deugd van de Hoop en zeg bij jezelf: er wacht mij een eeuwigheid om te rusten en te genieten; nu moet ik vol Geloof met werken die rust, en met lijden die genoegens verdienen... Hoe zal de Liefde wel niet zijn in de hemel?

Beter nog, beoefen de deugd van de Liefde door deze reactie: ik wil mijn God, mijn Geliefde, behagen door zijn wil te vervullen in alles..., alsof er geen beloning en geen straf bestaat: alleen maar om Hem aangenaam te zijn.
De Smidse, 1008

8 “Die man gaat sterven. Er is niets meer aan te doen...”

Het gebeurde jaren geleden in een ziekenhuis van Madrid.

Na de biecht reikte de priester hem het kruisbeeld om te kussen. De zigeuner schreeuwde, zonder dat men erin slaagde hem tot bedaren te brengen: “Met mijn bedorven mond kan ik de Heer niet kussen!”

“Maar, ga je Hem dan niet dadelijk in de hemel omhelzen en Hem een stevige kus geven?!”... Heb je ooit zo'n verschrikkelijk mooie uiting van berouw beleefd?
De Kruisweg, 3de statie

9 Wat hield die zieke vrouw, die ik geestelijk begeleidde, veel van de wil van God! Zij zag in de langdurige, pijnlijke en gecompliceerde ziekte (niets in haar was nog gezond) de zegen en de uitverkiezing van Jezus. En hoewel zij in haar nederigheid verklaarde straf te verdienen, was de vreselijke pijn die zij in haar hele organisme voelde geen straf, maar barmhartigheid.

We hadden het over de dood en over de hemel; over wat zij tegen Jezus en Onze Lieve Vrouw zou kunnen zeggen... En dat zij daarboven harder zou 'werken' dan hier... Zij wilde sterven wanneer God het zou willen..., maar - zei zij vol vreugde - ik zou graag willen dat dat vandaag al was! Zij bekeek de dood met de blijdschap van iemand die weet dat hij, door te sterven, naar zijn Vader gaat.
De Smidse, 1034

10 Gewoonlijk stel ik dat er drie zaken zijn die ons op aarde met vreugde vervullen en in de hemel het eeuwig geluk bereiden: een hechte, fijnzinnige, blijde en onwankelbare trouw aan het geloof, trouw aan de roeping die iedereen ontvangen heeft en trouw aan de zuiverheid. Wie blijft haken aan de doornen onderweg —zinnelijkheid, hoogmoed¼— zal daar uit eigen wil blijven en, tenzij hij zich betert, ongelukkig worden doordat hij de Liefde van Christus de rug heeft toegekeerd.

Vrienden van of God, 187
Men — this has always happened in history — bind their lives together to accomplish a collective mission and destiny. Is the unique destiny of eternal happiness worth less to the men and women of today?

11 Het is altijd al zo gegaan dat mensen zich aaneensluiten om een opdracht te vervullen of een gezamenlijke bestemming te bereiken.

Zou de - unieke bestemming - van het eeuwige geluk voor de mannen en vrouwen van nu minder de moeite waard zijn?
De Voor, 729

12 Hier op aarde schenken de beleving van de bovennatuurlijke realiteiten - de werking der genade in onze zielen en de liefde tot de naaste als rijpe vrucht van de liefde tot God - ons al een voorsmaak van de hemel, een pril begin dat van dag tot dag hoort te groeien. Wij christenen leiden geen dubbel leven. Ons leven vormt een eenvoudige en sterke eenheid die al ons handelen doordringt.
Als Christus nu langs komt, 126


Punten uit de Catechismus van de Katholiek Kerk

"God, onze heiland (...) wil dat alle mensen gered worden en tot de kennis van de waarheid komen" (1 Tim. 2, 3-4). "Bij niemand anders is dan ook de redding te vinden en geen andere Naam onder de hemel is aan de mensen gegeven waarin wij gered moeten worden" (Hand. 4, 12) dan de naam van JEZUS.
Inleiding

Het verlangen naar God is gegrift in het hart van de mens, want de mens is door en voor God geschapen; God houdt niet op de mens naar zich toe te trekken en de mens zal slechts in God de waarheid en het geluk vinden, die hij zonder ophouden zoekt.
KCCC, 27

"Wij geloven dat de menigte van de zielen die rond Jezus en Maria in het paradijs verzameld worden, de hemelse kerk vormt, waar zij in het eeuwige geluk God zien, zoals Hij is, en waar zij ook in verschillende mate samen met de heilige engelen deel hebben aan het goddelijk bestuur, dat Christus uitoefent in heerlijkheid, door voor ons ten beste te spreken en ons in onze zwakheid te hulp te komen door hun broederlijke zorg".
KCC, 1053