Heilige Jozefmaria
Woorden van de heilige Jozefmaria

Eerste blijde geheim

Tags: Vreugde, Onze Lieve Vrouw, De Heilige Rozenkrans
De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria.
‘Maria vroeg aan de engel: ‘Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog nooit gemeenschap met een man gehad.’
De engel antwoordde: ‘De heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd en Zoon van God.'(Lc. 1,34-35)


Vergeet niet, mijn vriend, dat we kinderen zijn. De Vrouw met de zoete naam Maria, is in gebed verzonken.

Jij bent in dit huis wie je maar wilt: een vriend, een hulpje, een nieuwsgierige, een buur... - Ik durf op dit moment niets te zijn. Ik verberg me achter jou en vol verbazing beschouw ik het tafereel:

De aartsengel brengt zijn boodschap over... Quomodo fiet istud, quoniam virum non cognosco? - Hoe zal dit geschieden, daar ik geen man beken? (Lc. 1, 34).

De stem van onze Moeder doet mij, bij wijze van contrast, denken aan al de onreinheden van de mensen... ook aan de mijne.
De heilige Rozenkrans, 1

Onze moeder is een voorbeeld van het beantwoorden aan de genade. Als wij haar leven overdenken, zal de Heer ons verlichten zodat ook wij ons gewone bestaan leren te vergoddelijken. Het hele jaar door, tijdens de vieringen van mariale feesten en in ons leven van iedere dag, denken wij christenen vaak aan onze hemelse moeder. Als wij van die ogenblikken profiteren om ons voor te stellen, hoe onze moeder zich bij de ons opgelegde taken zou gedragen, dan zullen wij steeds meer van haar gaan leren. Tenslotte zullen wij op haar gaan lijken, zoals kinderen lijken op hun moeder.
Als Christus nu langs komt, 173

De heilige Maria, die heel ons doen en laten leidt, leert ons dat gehoorzaamheid aan God geen slaafsheid is en ons geweten niet vervormt tot een ijzeren juk, maar ons innerlijk stuwt naar de ontdekking van de vrijheid der kinderen Gods (vgl. Rom. 8, 21).

Bij Maria vinden wij niets van de houding van de dwaze maagden die wel gehoorzamen, maar op een onnadenkende manier. Maria luistert aandachtig naar wat God van haar wil. Zij overdenkt wat zij niet begrijpt, zij stelt vragen over wat zij niet weet. Dan legt ze zich met heel haar wezen toe op het vervullen van de goddelijke wil: Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord (Lc. 1, 38). Iets wonderbaarlijks!
Als Christus nu langs komt, 173

Als wij profijt willen trekken uit de genaden die onze moeder vandaag voor ons verkrijgt en als wij ieder ogenblik willen meewerken met de ingevingen van de heilige Geest, de herder van onze zielen, dan zullen wij ons ten zeerste inspannen om een intensievere omgang met God te ontwikkelen. Wij kunnen ons niet verschuilen achter de anonimiteit. Als het inwendige leven geen persoonlijke ontmoeting met God is, dan bestaat het niet. Oppervlakkigheid is niet christelijk. Sleur toelaten in de strijd om de godsvrucht, betekent zoveel als de overlijdensakte tekenen van de beschouwende ziel. God zoekt ieder van ons afzonderlijk: Hier ben ik, Heer, want Gij hebt mij geroepen (1 Sam. 3, 5).
Als Christus nu langs komt, 174

Wat is het tafereel van de blijde boodschap aan Maria ontroerend! - Maria, - hoe vaak hebben we dit niet overwogen! - is in gebed verzonken, legt haar vijf zintuigen en al haar vermogens in het gesprek met God. Tijdens het gebed leert ze de Wil van God kennen; en door het gebed maakt ze die tot haar eigen vlees en bloed: verlies het voorbeeld van de heilige Maagd niet uit het oog!
De Voor, 481

Denk eens aan het verheven moment waarop de Aartsengel Gabriël aan de Heilige Maagd het plan van de Allerhoogste aankondigt. Onze Moeder luistert en stelt vragen om beter te begrijpen wat de Heer van haar verlangt; en dan klinkt onmiddellijk haar klare antwoord: fiat (Luc 1, 38) —mij geschiede naar uw woord!— vrucht van de allerhoogste vrijheid, dat is kiezen voor God.
Vrienden van God, 25

Gerelateerde documenten

Video

Wat is de heilige Rozenkrans?

“De heilige Rozenkrans, mijn zoon, is een heel aangenaam gebed voor onze Moeder Maria”, zei de heilige Jozefmaria tegen een jongeman die hem vroeg naar de betekenis ervan.

Documenten