HomeHeilige JozefmariaSpreken met GodDe heilige Jozef als voorbeeld
Heilige Jozefmaria
Woorden van de heilige Jozefmaria

De heilige Jozef als voorbeeld

Tags: Dagelijks leven, De Heilige Familie, Innerlijk leven, Heilige Jozef
Een leermeester van het innerlijk leven, een arbeider die zich inzet voor zijn werk, een trouwe dienaar van God en voortdurend in contact met Jezus: dat is Jozef. Ite ad Ioseph. De christen leert van hem wat het betekent om van God te zijn en ook helemaal onder de mensen te zijn en zo de wereld te heiligen. Ga met Jozef om en je zult Jezus ontmoeten. Ga met Jozef om en je zult Maria ontmoeten die de dierbare werkplaats van Nazareth altijd met vrede vulde.
Christus komt langs, 56

Geloof, hoop en liefde zijn de assen waar het leven van de heilige Jozef en van iedere christen om draait. Zijn overgave is als een vlechtwerk van trouwe liefde, liefdevol geloof en hoopvol vertrouwen. Daarom is zijn feest een welkome aanleiding om onze overgave aan de christelijke roeping, die God aan ieder van ons geschonken heeft, te vernieuwen.
Christus komt langs, 43


Kijk eens hoeveel redenen er zijn om de heilige Jozef te vereren en van zijn leven te leren. Hij stond sterk in het geloof...; hij wist zijn gezin - Jezus en Maria - met hard werken vooruit te brengen; hij eerbiedigde de zuiverheid van de Maagd Maria die zijn bruid was...; hij respecteerde - beminde - de vrijheid van God die niet alleen de Maagd uitkoos als zijn Moeder, maar die hém ook als echtgenoot van Maria wilde.
De Smidse, 552

Vader en Heer
Heilige Jozef, onze Vader en Heer. Zeer kuise, allerzuiverste Jozef, U had het voorrecht het Kind Jezus in uw armen te nemen, het te verzorgen en te kussen. Leer ons met God om te gaan, zuiver te leven en maak ons waardig om een andere Christus te zijn.
Help ons de goddelijke - verborgen en lichtende - wegen van Christus te gaan en deze voor de mensen te openen en hun te zeggen dat zij, hier op aarde, de mogelijkheid hebben om voortdurend een onvermoede geestelijke kracht te ontplooien.
De Smidse, 553

Hij verdient onze liefde
Houd veel van de heilige Jozef. Bemin hem met heel je hart, want hij is degene die, met Jezus, het meest van Maria gehouden heeft. Hij is ook degene die het meest met God omging en, na onze Moeder, het meest van Hem gehouden heeft.
Hij verdient het dat je van Hem houdt en het is goed dat je met hem omgaat, omdat hij de Meester van het innerlijk leven is en veel invloed heeft bij de Heer en bij de Moeder van God.
De Smidse, 554


In de werkplaats van Jozef
Heel de Kerk erkent de heilige Jozef als haar beschermer en patroonheilige. Er is in de loop van de eeuwen veel over hem gezegd en verschillende aspecten van zijn leven van voortdurende trouw aan de opdracht die God hem had toevertrouwd zijn belicht. Daarom roep ik hem al vele jaren met een diepe genegenheid aan als onze vader en heer.
De heilige Jozef is ook echt onze vader en heer; hij beschermt en begeleidt de mensen die hem vereren op hun aardse weg, zoals hij Jezus begeleidde op zijn weg naar volwassenheid. In de omgang met deze heilige aartsvader ontdekken we dat hij ook een leermeester van het geestelijk leven is. Door hem leren we Jezus kennen, met Hem om te gaan en ons deel van het gezin van God te weten. Dat leert hij ons door zichzelf te zijn: een gewone man, de vader in een gezin, een arbeider die zijn kost verdient met het werk van zijn handen. Dit geeft stof om over na te denken en om dankbaar voor te zijn.(....)
Christus komt langs, 39

Via Jozef naar Jezus
Jozef is in het menselijke de leermeester van Jezus geweest. Hij is elke dag met veel liefde met Hem omgegaan en heeft met een blijmoedige zelfverloochening voor Hem gezorgd. Is dat geen reden om in deze rechtvaardige man, deze heilige aartsvader in wie het geloof van het Oude Verbond het hoogtepunt heeft, een meester van het innerlijk leven te zien? Innerlijk leven is niets anders dan de voortdurende, persoonlijke omgang met Christus, waardoor we ons met Hem gaan identificeren. Jozef zal ons veel over Jezus kunnen zeggen. Ga daarom altijd naar hem toe: Ite ad Ioseph: ga naar Jozef, zoals de christelijke traditie het met een paar woorden uit het Oude Testament zegt. (Gen 41:55).
Christus komt langs, 56

De heilige Jozef, de vader van Christus, is ook jouw vader en jouw heer. - Vraag hem om hulp.
De Weg, 559


Download The sorrows and joys of St Joseph met illustraties van de heilige Jozef gemaakt door Palmira Laguens. Plaats: heiligdom Torreciudad, Spanje.