HomeHeilige JozefmariaSpreken met GodWeek van de christelijke eenheid. Wat kan ik doen?
Heilige Jozefmaria
Woorden van de heilige Jozefmaria

Week van de christelijke eenheid. Wat kan ik doen?

Tags: Kerk, Eenheid, Oecumene, Gebed
Met één Geest
Vraag God dat het hart van allen in onze Moeder de heilige Kerk - zoals in de tijd van de eerste christenen - één en hetzelfde is, opdat tot het einde der tijden de woorden van de Schrift werkelijk vervuld worden: Multitudinis autem credentium erat cor unum et anima una, de menigte die het geloof had aangenomen, was een van hart en een van ziel.

Ik zeg je in alle ernst: breng geen schade toe aan deze heilige eenheid. Maak dit tot thema van je gebed!
De Smidse, 632
Paus Franciscus met een patriarch van de eucemenische delegatie, juni 2013
Paus Franciscus met een patriarch van de eucemenische delegatie, juni 2013

Draag je gebed, je boete en je werk voor dit doel op: Ut unum sint! Opdat alle christenen eenzelfde wil, eenzelfde hart en eenzelfde geest hebben en daardoor, geheel verenigd met de paus, naar Jezus gaan door Maria. Omnes cum Petro ad Iesum per Mariam!
De Smidse, 647

Denk eraan dagelijks voor deze intentie te bidden: dat alle katholieken trouw zijn, dat we besluiten te strijden om heilig te worden.

Dat spreekt natuurlijk vanzelf! Wat zouden wij anders wensen voor de mensen die ons lief zijn, en die met ons verbonden zijn door de sterke band van het geloof?
De Smidse, 925

Jezus spreekt: “Ik zeg u: vraagt, en ge zult verkrijgen; zoekt, en ge zult vinden; klopt, en u zal worden opengedaan”.

Bid. In welke menselijke onderneming verkrijg je grotere garanties voor het welslagen?
De Weg, 96


Ons hart vergroten
Met al mijn krachten vereer ik het Rome van Petrus en Paulus, doordrenkt met het bloed van de martelaren, het centrum van waaruit zovelen vertrokken zijn om in de hele wereld het verlossende woord van Christus te verbreiden. Rooms zijn heeft niets te maken met een of ander soort particularisme, maar alles met authentiek oecumenisme. Het veronderstelt het verlangen het hart te verruimen en voor allen te openen met de verlossende hartstocht van Christus die allen zoekt, allen opneemt, omdat Hij als eerste alle mensen bemind heeft.
De liefde tot de Kerk , 11
Fresco van Peterus en Paulusl, Berg Athos.
Fresco van Peterus en Paulusl, Berg Athos.

Doordat de uitstorting van de heilige Geest ons gelijk aan Christus maakt, brengt zij er ons ook toe te beseffen dat wij kinderen van God zijn. De Trooster, die liefde is, leert ons heel ons leven met deze geest te doordringen; en consummati in unum (Joh. 17, 23), dat wil zeggen één geworden met Christus, kunnen wij te midden van de mensen zijn wat de heilige Augustinus van de eucharistie zegt: teken van eenheid, band van de Liefde.
Als Christus nu langs komt, 87

In eenheid leven
Met welk een wondermooie nuanceringen heeft de Heer over deze leer gesproken. Hij vermeerdert woorden en beelden, opdat wij het begrijpen, opdat deze hartstocht voor de eenheid in onze ziel gegrift wordt. Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. Elke rank aan Mij die geen vrucht draagt, snijdt Hij af; en elke rank die wel vrucht draagt, zuivert Hij, opdat zij meer vrucht mag dragen... Blijft in Mij, zoals Ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, maar alleen als zij blijft aan de wijnstok, zo gij evenmin, als gij niet blijft in Mij. Ik ben de wijnstok, gij de ranken. Wie in Mij blijft, zoals Ik in hem, draagt veel vrucht, want los van Mij kunt gij niets (Joh 15, 1-5).
De liefde tot de Kerk, 3

Het is nodig dat men deze broederlijkheid die het leven van de eerste christenen zo diep beïnvloedde, opnieuw in praktijk brengt.

Een essentieel bestanddeel van de christelijke geest is niet alleen de eenheid met de hiërarchie - Paus en bisschoppen - maar ook de verbondenheid met de andere broeders in het geloof. Al lang ben ik van mening dat een van de grootste kwalen van de Kerk van onze tijd is dat veel katholieken niet weten wat de katholieken van andere landen en van andere rangen en standen denken en doen. Het is nodig dat men deze broederlijkheid die het leven van de eerste christenen zo diep beïnvloedde, opnieuw in praktijk brengt. Op die wijze zullen wij ons verenigd weten en tegelijk de verscheidenheid van persoonlijke roepingen liefhebben. Dan zullen veel onrechtvaardige en beledigende oordelen vermeden worden, die bepaalde kleine groepen in naam van het katholicisme verspreiden en die gericht zijn tegen andere geloofsgenoten, die in werkelijkheid rechtschapen en met offergeest werken, zich richtend op de bijzondere omstandigheden van hun land.
Gesprekken met mgr. Escrivá, 61


H. Jozefmaria met vrienden van de universiteit van Navarra, Pamplona, Spanje, 1967
H. Jozefmaria met vrienden van de universiteit van Navarra, Pamplona, Spanje, 1967
Je stond verbaasd, toen je zag dat ik geen bezwaar had tegen het ontbreken van “eenvormigheid” in het apostolaat, waarin je werkzaam bent.

Ik zei je: eenheid en verscheidenheid. - Jullie moeten zo verschillend zijn als de heiligen in de hemel, die allen hun eigen, zeer persoonlijke trekken hebben. - En tegelijkertijd moeten jullie evenzeer op elkaar gelijken als de heiligen, die niet heilig zouden zijn als zij zich niet helemaal gelijkvormig hadden gemaakt aan Christus.
De Weg, 947

“De hele dag heb ik in mijn hart, in mijn hoofd en op mijn lippen dit schietgebedje: Rome!”.

Wat je me schreef over trouw, vond ik heel goed slaan op veel van die momenten in de geschiedenis, waarvan de duivel het als zijn taak ziet om ze steeds opnieuw te laten gebeuren: “De hele dag heb ik in mijn hart, in mijn hoofd en op mijn lippen dit schietgebedje: Rome!”.
De Voor, 344

Om te beginnen wil ik u de woorden in herinnering brengen die de heilige Cyprianus ons voorhoudt: "De universele Kerk wordt aan ons voorgesteld als een volk dat zijn eenheid ontleent aan de eenheid van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest"
De liefde tot de Kerk, 17

Elkaar helpen
Denk aan je Moeder de heilige Kerk en overweeg dat als één van haar ledematen lijdt, het hele lichaam lijdt.

Jouw lichaam heeft alle ledematen nodig, maar elk van de ledematen heeft op zijn beurt het hele lichaam nodig. Hoe zou het zijn als mijn hand verdere dienst zou weigeren..., of als mijn hart zou ophouden met kloppen!
De Smidse, 471

Je zult gemakkelijker je plicht vervullen, als je denkt aan de hulp, die je broeders je verlenen. En aan de hulp, die je hun onthoudt, als je niet trouw bent.
De Weg, 549

De liefde tot de romeinse opperherder moet een zoete hartstocht in ons zijn, omdat wij in hem Christus zien.
Het referentiepunt: Petrus
En er is geen andere katholieke Kerk dan deze, welke op de ene Petrus gebouwd is en in de eenheid van geloof en liefde opgericht is als één samenhangend en compact lichaam".
Laten wij deze apostoliciteit doen blijken door, voor de ogen van allen, de eenheid met de paus, dat is eenheid met Petrus, met grote trouw te beleven. De liefde tot de romeinse opperherder moet een zoete hartstocht in ons zijn, omdat wij in hem Christus zien. Als wij met de Heer omgaan in het gebed, zullen wij met onbelemmerde blik onze weg gaan, waardoor wij, ook in gebeurtenissen die wij soms niet begrijpen of die ons verdriet of smart berokkenen, in staat zijn de inwerking van de Heilige Geest te onderscheiden.
De liefde tot de Kerk, 13