Heilige Jozefmaria
Woorden van de heilige Jozefmaria

Christus Koning

Tags: Jezus Christus, Dienst, Apostolaat
Hij is koning en Hij verlangt te heersen in het hart van Gods kinderen. Het gaat hier echter niet over een menselijk koningschap. Christus is geen heerser en Hij wil zich niet opdringen, want Hij is niet gekomen om gediend te worden maar om te dienen (Mt. 20, 28).

Zijn koninkrijk is vrede, vreugde en rechtvaardigheid. Christus, onze koning, verwacht van ons geen mooie woorden, maar daden, want niet ieder die tot Mij zegt: Heer, Heer, zal binnengaan in het koninkrijk der hemelen, maar hij die de wil doet van mijn Vader, die in de hemel is (Mt. 7, 21).
Als Christus nu langs komt, 93

Waar is de Koning? Is het niet zo, dat Jezus vooral wil heersen in het hart, in uw hart? Daarom werd Hij kind. Want wie houdt niet van zo'n klein schepsel? Waar is de Koning? Waar is Christus, van wie de heilige Geest wil dat Hij vorm aanneemt in onze ziel? Niet door de trots die ons van God scheidt. Niet door liefdeloosheid die ons isoleert. Daar kan Christus niet zijn, want daar is de mens alleen.
Als Christus nu langs komt, 31

Christus moet voor alles heersen in onze ziel. Maar wat zouden wij Hem antwoorden als Hij ons vroeg: En jij, hoe laat jij mij in jou heersen? Ik zou Hem antwoorden dat ik een overvloed van zijn genade nodig heb, opdat Hij in mij heerst. Dan alleen zal alles, elke hartslag, elke ademtocht, zelfs elke oogopslag, ieder onbeduidend woord en elke meest eenvoudige gewaarwording veranderen in een hosanna voor mijn koning Christus.
Als Christus nu langs komt, 181

Als wij Christus in onze ziel laten heersen, worden wij geen heersers maar dienaren van alle mensen. Dienen. Wat houd ik van dat woord! Mijn koning dienen en in Hem alle mensen die door zijn bloed zijn vrijgekocht. Als wij christenen eens echt zouden kunnen dienen! Laten wij ons besluit om te leren hoe te dienen, nu aan de Heer toevertrouwen. Want slechts door te dienen kunnen wij Christus kennen en liefhebben en Hem bekend en bemind maken.
Als Christus nu langs komt, 182

Daartoe zijn wij, christenen, geroepen, dit is onze apostolische taak, dit is het vuur dat onze ziel moet verteren: het koninkrijk van Christus verwezenlijken, haat en wreedheid doen verdwijnen, over de aarde de sterke en vredebrengende balsem van de liefde verspreiden. Laten wij vandaag onze koning smeken, dat Hij ons de nederige en vastbesloten wil verleent mee te werken aan dit goddelijke plan: samen te voegen wat verbroken is, te redden wat verloren ging, te ordenen wat de mens verward heeft, wat verdwaalde naar de rechte weg terug te voeren, de eendracht in heel de schepping te herstellen.
Als Christus nu langs komt, 183

Wij vieren vandaag het feest van Christus Koning. Ik overschrijd mijn taak als priester niet als ik zeg dat, wanneer iemand in het rijk van Christus een politiek programma ziet, hij de diepere zin van het bovennatuurlijke doel van het geloof niet heeft begrepen. Hij zou ertoe neigen om de gewetens lasten op te leggen die niet van Jezus zijn, wiens juk zacht is en wiens last licht (Mt. 11, 30). Laten we echt van alle mensen houden en vooral van Christus. Dan kunnen wij niet anders dan in een vredige en redelijke samenleving met de medemens de rechtmatige vrijheid ten volle waarderen.
Als Christus nu langs komt, 184