HomeVragen en antwoorden over het geloofWat houdt het jaar van het geloof in?
Vragen en antwoorden over het geloof

Wat houdt het jaar van het geloof in?

Tags: Jaar van het geloof
11 oktober 2012 is het Jaar van het Geloof begonnen, dat Benedictus XVI heeft uitgeroepen. Waar gaat dat over? Wat wil de Paus hiermee? Wat kunnen wij doen?

1. Wat is het Jaar van het Geloof?
Het Jaar van het Geloof is «een uitnodiging tot een echte en hernieuwde bekering tot de Heer, de enige Heiland van de wereld» (Porta Fidei, 6).

2. Wanneer begint en eindigt het?
Het Jaar begint op 11 oktober 2012 en eindigt op 24 november 2013.

3. Waarom op deze data?
11 oktober is de datum van twee verjaardagen: de vijftigste verjaardag van de opening van het Tweede Vaticaans Concilie en de twintigste verjaardag van het besluit tot publicatie van de Catechismus van de Katholieke Kerk. De afsluiting op 24 november valt op het hoogfeest van Christus Koning.

4. Waarom heeft de Paus dit jaar uitgeroepen?
«Terwijl het in het verleden mogelijk was een homogeen cultureel stramien te herkennen dat in brede kringen werd aanvaard in zijn verwijzen naar de geloofsinhoud en de daardoor geïnspireerde waarden, blijkt dat vandaag in grote delen van de maatschappij niet meer zo te zijn vanwege een diepe geloofscrisis die zich van vele personen heeft meester gemaakt» (Porta Fidei, 2).
Daarom nodigt de paus uit tot «een echte en hernieuwde bekering tot de Heer, de enige Heiland van de wereld» (Porta Fidei, 6).
Het voornaamste doel van dit jaar voor elke christen is «de weg van het geloof opnieuw te ontdekken om steeds duidelijker de vreugde en het hernieuwd enthousiasme van de ontmoeting met Christus te belichten» (Porta Fidei, 2).

5. Welke middelen heeft de Paus aangegeven?
Zoals hij aangeeft in de Motu Propio Porta Fidei: «de viering van het geloof in de liturgie te intensiveren, en in het bijzonder in de eucharistie, (…) In de tussentijd wensen wij dat het getuigenis van leven van de gelovigen groeit in geloofwaardigheid. Opnieuw de inhoud ontdekken van het geloof dat wordt beleden, gevierd, beleefd en gebeden, en nadenken over de geloofsact zelf, (…)» (Porta Fidei, 9)

6. Waar vindt het plaats?
Zoals Benedictus XVI schreef, viert de universele kerk dit jaar. «Wij zullen gelegenheid hebben het geloof in de verrezen Heer te belijden in onze kathedralen en in de kerken van heel de wereld; in onze huizen en onze gezinnen, opdat ieder de sterke behoefte voelt het geloof van altijd beter te leren kennen en door te geven aan de toekomstige generaties. Religieuze gemeenschappen, evenals parochies en alle kerkelijke lichamen, nieuw en oud, zullen in dit Jaar een manier vinden om openlijk het Credo te belijden» (Porta Fidei, 8)

7. Waar kan ik meer suggesties vinden?
In een Notitie die werd gepubliceerd door de Congregatie voor de Geloofsleer. Daarin wordt bijvoorbeeld voorgesteld:

• bedevaarten aan te moedigen van de gelovigen naar de Eeuwige Stad;

• bedevaarten, vieringen en bijeenkomsten te organiseren in de voornaamste heiligdommen;

• symposia, congressen en bijeenkomsten te laten plaats vinden die de kennis van de inhoud van het geloof van de Katholieke Kerk helpen verdiepen, en die de dialoog tussen geloof en rede open houden;

• de voornaamste documenten van het Tweede Vaticaans Concilie te (her)lezen;

• met veel belangstelling de homilieën, catecheses, toespraken en andere teksten van de heilige Vader tot ons te nemen;

• televisie- en radio-uitzendingen, films en publicaties te bevorderen ook voor een groot publiek, over het onderwerp van het geloof;

• de heiligen van elke streek te laten ontdekken, omdat ze authentieke getuigen zijn van geloof;

• de waardering voor het religieus artistieke erfgoed te bevorderen;

• materiaal voor te bereiden van apologetische aard dat de gelovigen helpt om geloofstwijfels op te lossen;

• catechetische events voor jongeren te houden, die de schoonheid van het geloof tonen;

• met meer geloof en vaker het Sacrament van de Boete te ontvangen;

• op de scholen het Compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk te gebruiken;

• leesgroepen organiseren rondom de Catechismus, de verspreiding ervan te bevorderen.