HomeVragen en antwoorden over het geloofWie is de mens? Waarom en waartoe is de mens geschapen?
Vragen en antwoorden over het geloof

Wie is de mens? Waarom en waartoe is de mens geschapen?

Tags: Geloof, Leer
In Genesis lezen we: “En God schiep de mens als zijn beeld; als het beeld van God schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen”.Maar wat betekent naar het beeld van God? Wie is de mens eigenlijk? Waarom en waartoe is de mens geschapen? Is het een van de vele zijnden (wezens) te midden van de natuur? Waar huist zijn ziel?

David van Michelangelo
David van Michelangelo
1. Wat maakt dat de mens zich onderscheidt van de rest van de schepselen? ?

"En God schiep de mens als zijn beeld; als het beeld van God schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hem" (Gen. 1, 27). De mens heeft een unieke plaats in de schepping: hij is "als het beeld van God"; in zijn eigen wezen verenigt hij de geestelijke en de stoffelijke wereld; hij is geschapen "man en vrouw"; God heeft hem in zijn vriendschap aangenomen.
CKK, 356

Het mysterie beschouwen
Hier ligt de verbazingwekkende durf van het christelijk geloof: het verkondigen van de waarde en de waardigheid van de menselijke natuur en de bevestiging van het feit dat wij door middel van de genade die ons tot de bovennatuurlijke orde verheft, geschapen zijn om tot de waardigheid van kinderen Gods te komen. Inderdaad een ongelofelijke vermetelheid, als die niet zou steunen op het heilsplan van God de Vader, niet zou zijn bezegeld door het bloed van Christus, niet mogelijk zou zijn gemaakt en bekrachtigd door de voortdurende inwerking van de heilige Geest.
Als Christus nu langs komt, 133


2. Om welke reden is de mens met zoveel waardigheid geschapen?

Van alle zichtbare schepselen is alleen de mens in staat zijn Schepper te kennen en lief te hebben;" hij is "het enig schepsel op aarde dat om zichzelf door God is gewild" hij alleen is geroepen door kennis en liefde te delen in het leven van God. Hij is met dit doel geschapen en dit is de diepste grond van zijn waardigheid.
Welke reden hebt U, aan de mens zo'n grote waardigheid te geven? Zeker de onschatbare liefde waarmee U in Uzelf ernaar gekeken hebt en er verliefd op geworden zijt; want uit liefde hebt Gij dit schepsel geschapen, uit liefde hebt Gij het een bestaan geschonken dat in staat is uw eeuwig goed te smaken.
CKK, 356

Het mysterie beschouwen
Onder de gaven van de heilige Geest is er één die wij christenen mijns inziens bijzonder nodig hebben: de gave der wijsheid. Deze doet ons God kennen en ervaren. Daardoor zijn we in staat de situatie waarin we ons bevinden en de gebeurtenissen in ons leven naar waarheid te beoordelen. Als we consequent zouden zijn in ons geloof, dan zou een blik op de geschiedenis en de wereld om ons heen, in ons hart beslist dezelfde gevoelens doen ontstaan die het hart van Christus bewogen:bij het zien van de schare had Hij medelijden met hen; want ze waren uitgeput, en lagen daar als schapen zonder herder(Mt. 9, 36)
Als Christus nu langs komt, 133


3. Wat wil het zeggen dat de mens geschapen is naar het beeld van God?

Omdat het menselijk individu is als het beeld van God, heeft het de ?waardigheid van een persoon: hij is niet alleen iets, maar ook iemand. Hij is in staat zichzelf te kennen, zichzelf te bezitten en zichzelf in vrijheid te geven en in contact te treden met andere personen, en hij is door genade geroepen tot een verbond met zijn Schepper, om aan Hem een antwoord van geloof en liefde te geven, dat niemand in zijn plaats kan geven.
CKK, 357
4. Waartoe is de mens geschapen?

God heeft alles voor de mens geschapen, maar de mens is geschapen om God te dienen en te beminnen en om Hem heel de schepping, aan te bieden.
Wat is dus het wezen dat geschapen zal worden en dat een dergelijke eer geniet? Dat is de mens, een groot en bewonderenswaardig levend wezen, kostbaarder in Gods ogen dan heel de schepping: voor hem bestaan hemel, aarde en zee en geheel de schepping, aan zijn redding heeft God zoveel waarde gehecht, dat Hij ter wille van hem zelfs zijn enige Zoon niet gespaard heeft. Want God heeft niet nagelaten alles in het werk te stellen om de mens naar Hem te doen opgaan en hem aan zijn rechterhand te plaatsen.


Voorstudie van handen, Leonardo Da Vinci
Voorstudie van handen, Leonardo Da Vinci
5. Wat hebben de mensen met elkaar gemeen? Wat verenigt hen? Waarom zijn we anders dan de rest van de schepselen?

Dankzij zijn gemeenschappelijke oorsprong vormt het menselijk geslacht een eenheid. Want God "deed heel het mensengeslacht uit één ontstaan" (Hand. 17, 26):
Wonderbaarlijke aanschouwing die ons het menselijk geslacht laat zien in de eenheid van zijn oorsprong in God (...); in de eenheid van zijn natuur, bij allen gelijkelijk bestaande uit een stoffelijk lichaam en een geestelijke ziel, in de eenheid van zijn onmiddellijk doel en zijn zending in de wereld; in de eenheid van zijn woonomgeving: de aarde, goederen waarvan alle mensen op grond van het natuurrecht gebruik kunnen maken om het leven te ondersteunen en te ontwikkelen; in de eenheid van zijn bovennatuurlijk doel: God zelf, op wie allen gericht moeten zijn; in de eenheid van de middelen om dat doel te bereiken; (...) in de eenheid van zijn vrijkoping die Christus voor allen tot stand heeft gebracht.
CKK, 360

"Deze wet van menselijke solidariteit en naastenliefde" verzekert ons ervan dat, zonder de rijke verscheidenheid van personen, culturen en volken uit te sluiten, alle mensen werkelijk broeders en zusters zijn.
CKK, 361

Het mysterie beschouwen
Het Woord heeft een volledig menselijke natuur aangenomen om zo aarde te heiligen door zijn aanwezigheid en de arbeid van zijn handen. De grote opdracht die wij bij het Doopsel hebben ontvangen is medeverlossers te zijn. De liefde van Christus dringt ons een deel van die goddelijke taak, de zielen te redden, op onze schouders te nemen.
Als Christus nu langs komt, 120


6. Is de mens een lichaam met een ziel, of een ziel met een lichaam? Of gaat geen van beide op?

Voorstudie van een voet , Leonardo Da Vinci
Voorstudie van een voet , Leonardo Da Vinci
De menselijke persoon, geschapen naar Gods beeld, is tegelijkertijd een lichamelijk en een geestelijk wezen. Het Bijbelverhaal brengt deze werkelijkheid tot uitdrukking in een symbolisch taalgebruik, wanneer het zegt: "God boetseerde de mens uit stof, van de aarde genomen en Hij blies hem de levensadem in de neus: zo werd de mens een levend wezen." (Gen. 2, 7) De mens is dus in zijn geheel door God gewild.
CKK, 362

Wat is het lichaam? Is het lichaam slecht?
Het lichaam van de mens heeft deel aan de waardigheid van "het beeld van God": het is een menselijk lichaam; juist omdat het bezield wordt door een geestelijke ziel en het de menselijke persoon die in zijn geheel bestemd is om in het lichaam van Christus de tempel van de Geest te worden:
Als een eenheid van lichaam en ziel verenigt de mens in zich, juist door zijn lichamelijkheid, de elementen van de stoffelijke wereld, zodat deze door hem hun hoogtepunt bereiken en hun stem verheffen om in vrijheid de Schepper te prijzen. De mens mag dus zijn lichamelijk leven niet minachten, integendeel, hij moet zijn lichaam als door God geschapen en door Hem bestemd voor de verrijzenis op de laatste dag, waarderen en eerbiedigen.
CKK, 364

Het mysterie beschouwen
Weten jullie niet dat jullie lichaam een tempel is van de Heilige Geest die jullie van God hebben ontvangen, en dat jullie niet meer aan jezelf toebehoren? (1 Kor 6,19). Hoe vaak zullen jullie voor dit beeld van Maria, Moeder van de Schone Liefde, met blijde instemming de vraag van de apostel beantwoorden: ja, wij weten het en met uw machtige hulp, Maagd en Moeder van God, zullen wij ernaar leven!

En jullie zullen de wens voelen opkomen om te bidden, telkens als jullie nadenken over deze indrukwekkende werkelijkheid: de Heilige Geest heeft zoiets stoffelijks als mijn eigen lichaam uitgekozen om daarin te komen wonen... ik behoor niet meer aan mezelf toe,... mijn lichaam en mijn ziel - mijn hele wezen - zijn van God... En dit gebed zal rijk zijn aan praktische gevolgen, die allemaal voortkomen uit hetgeen de apostel Paulus zelf ons vervolgens voorstelt:Verheerlijkt dus God in jullie lichaam (1 Kor 6,20).
Gesprekken met mgr. Escrivá, 121

Als je eens wist wat je waard bent!... - Het is de heilige Paulus die het je zegt: je bent gekocht pretio magno, voor een hoge prijs.

En hij voegt eraan toe:glorificate et portate Deum in corpore vestro, verheerlijk God en draag Hem in je lichaam.
De Weg, 135

David, Michelangelo
David, Michelangelo
7. Wat is de ziel? Waartoe dient de ziel? Waar komt de ziel vandaan?

Dikwijls staat de term "ziel" in de heilige Schrift voor "het menselijk leven"of voor heel de menselijke persoon. Maar hij geeft ook aan wat het diepste wezen van de mens en het meest waardevolle in hem,en eveneens datgene waardoor hij in het bijzonder Gods beeld is: "ziel" betekent het geestelijk beginsel in de mens.
CKK, 363

De eenheid van lichaam en ziel gaat zo diep dat men de ziel als de "vorm" van het lichaam moet beschouwen, d w.z. dankzij de geestelijke ziel is het uit stof bestaande lichaam een menselijk en levend lichaam; geest en stof zijn in de mens geen twee met elkaar verenigde naturen, maar hun eenheid vormt een natuur.

De Kerk leert dat iedere geestelijke ziel direct door God geschapen wordt: zij wordt niet "voortgebracht" door de ouders; de Kerk leert ons ook dat de ziel onsterfelijk is: zij vergaat niet na haar scheiding van het lichaam bij de dood en zij zal zich opnieuw met het lichaam verenigen bij de uiteindelijke verrijzenis.
CKK, 365-366

Het mysterie beschouwen
Want dit is Gods wil, uw heiliging: dat ieder van u op een heilige en eervolle wijze gebruik weet te maken van zijn lichaam en zich niet overgeeft aan hartstochten, zoals de heidenen doen, die God niet kennen (1 Tess 4, 3-5). Wij behoren God geheel en al toe, met ziel en lichaam, met merg en been, met zintuigen en capaciteiten. Vraag Hem vol vertrouwen: Jezus, waak over ons hart, een groot en sterk en teder en toegenegen en fijnzinnig hart, een hart dat overvloeit voor U, voor de dienst aan alle zielen.
Vrienden van God, 177

Terecht zei iemand dat de ziel en het lichaam twee vijanden zijn die niet van elkaar kunnen scheiden, en twee vrienden die elkaar niet kunnen uitstaan.
De Weg,195


8. Zijn ziel en geest hetzelfde?

Soms wordt de ziel onderscheiden te worden van de geest. Zo bidt de heilige Paulus dat ons "hele wezen, geest, ziel en lichaam, ongerept bewaard moge zijn bij de komst van onze Heer"(1 Tess. 5, 23). De Kerk leert dat dit onderscheid geen dualiteit in de ziel invoert. "Geest" betekent dat de mens vanaf zijn schepping bestemd is voor zijn bovennatuurlijk doelen dat zijn ziel het vermogen heeft "gratuït" tot de gemeenschap met God verheven te worden.
CKK, 367

Voorstudie, Leonardo Da Vinci
Voorstudie, Leonardo Da Vinci
Het mysterie beschouwen
Iemand wilde een gemeenschappelijke vriend van ons vernederen door hem te zeggen dat hij een tweede- of derderangs ziel had.

Overtuigd van zijn niets-zijn redeneerde onze vriend, zonder zich kwaad te maken: omdat iedere mens maar één ziel heeft - ik heb de mijne -, is de eigen ziel voor iedereen... van de hoogste rang. Ik wil niet laag scoren! Daarom heb ik een ziel van de 'allereerste rang'. Met Gods hulp wil ik haar zuiveren, rein maken en in brand zetten, opdat mijn Geliefde heel tevreden over mij zal zijn.

Vergeet ook jij niet dat je niet laag mag scoren, ook al voel je je nog zo ellendig!
De Smidse, 893